Stanovy

Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Bystřice

 1. Název a sídlo, působnost a charakter spolku
 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Bystřice je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.
 2. Spolek používá název „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Bystřice“ (dále jen „Spolek“).
 3. Sídlem Spolku je Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice.
 4. Hlavním posláním Spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se Základní školou Bystřice, okres Benešov, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ Bystřice“).
 5. Spolek je dobrovolným, nepolitickým svazkem, který prosazuje principy vzdělávání a výchovy děti a pomáhá ZŠ Bystřice zajistit pro to nejvhodnější podmínky.
 1. Činnost Spolku
 1. Činnost Spolku je zaměřena především na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny a ZŠ Bystřice i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc ZŠ Bystřice při plnění jejího poslání.
 2. Ke splnění těchto základních cílů Spolku zejména:
 3. Zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění v ZŠ Bystřice, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly ZŠ Bystřice a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
 4. Podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života ZŠ Bystřice;
 5. Seznamuje vedení ZŠ Bystřice s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
 6. Přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí;
 7. Pomáhá při získávání dárců a sponzorů;
 8. Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové Spolku mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci ZŠ Bystřice.
 1. Členství ve Spolku
 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý rodič žáka ZŠ Bystřice, nebo zákonný zástupce starší 18 let, který souhlasí se stanovami Spolku a jeho činností. Členství je převoditelné mezi oběma rodiči.
 2. Člen Spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti Spolku a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
 3. Vznik členství ve Spolku:
 4. rodiče a zákonní zástupci dětí aktuálně registrovaných v ZŠ Bystřice, kteří zaplatí členský příspěvek, se stávají automatickými členy.
 5. ostatní osoby se stávají členy Spolku po podání písemné přihlášky Výkonnému výboru a zaplacení členského příspěvku.
 6. Členství člena Spolku zaniká:
 7. ukončením školní docházky žáka do školy pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by tento člen požádal o zachování členství;
 8. dobrovolným vystoupením, doručením písemné žádosti o skončení členství Výkonnému výboru;
 9. vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené Výkonným výborem. O vyloučení člena rozhoduje po opakované výzvě k zaplacení příspěvku Výkonný výbor Spolku;
 10. úmrtím člena;
 11. zánikem spolku.
 12. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze Spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů.
 13. Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku, zaplatit ve stanovené lhůtě členský příspěvek a hájit dobré jméno ZŠ Bystřice.
 14. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.
 1. Orgány Spolku
 1. Orgány Spolku jsou:
 2. Členská schůze;
 3. Výkonný výbor;
 4. Předseda spolku.
 5. Kontrolní komise
 • Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze je tvořena ze zástupců jednotlivých tříd. Zástupci tříd jsou voleni členy

Spolku příslušejícími k jednotlivé třídě, a to nadpoloviční většinou přítomných členů na dobu jednoho školního roku. Zástupce třídy je odvolatelný nadpoloviční většinou přítomných členů příslušející k jednotlivé třídě a může sám odstoupit ze své funkce. Zvolený zástupce třídy nemůže na členské schůzi zastupovat více tříd najednou.

 • Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.
 • Do působnosti Členské schůze náleží:
 • rozhodovat o změně stanov;
 • schvalovat rozpočet;
 • stanovovat výši a splatnost členských příspěvků;
 • schvalovat výroční zprávu a výsledek hospodaření Spolku předkládané Výkonným výborem;
 • volit členy Výkonného výboru a Předsedu spolku;
 • rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
 • Členskou schůzi svolává Výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka.
 • Na žádost nejméně jedné třetiny zástupců Členské schůze musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán Spolku zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
 • Pozvánka na Členskou schůzi musí být rozeslána členům nejméně 10 dní před jejím konáním. Oznámení o konání Členské schůze zveřejní Výkonný výbor na webových stránkách. Již svolané zasedání Členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů.  Pokud se nadpoloviční většina členů ve stanovený čas začátku jednání Členské schůze nesejde, získá Členská schůze usnášeníschopnost po uplynutí 15 minut po sečtení přítomných členů.
 • Usnesení přijímá Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů v době usnášení.
 • Výkonný výbor nebo ten, koho tím pověřila členská schůze, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a zveřejní jej na webových stránkách.
 • Výkonný výbor
 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi.
 2. Výkonný výbor má nejméně 3 členy: předsedu, místopředsedu a pokladníka.

Předseda, místopředseda a pokladník zastupují Spolek navenek. Jednat jménem Spolku může vždy předseda společně s dalším členem výboru.

 • Členy Výkonného výboru volí Členská schůze na funkční období jednoho školního roku. Opětovné zvolení je možné. Každý ze členů Výkonného výboru může z této funkce odstoupit.
 • Členové Výkonného výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze.
 • Výkonný výbor řídí činnost Spolku zejména takto:
 • svolává členskou schůzi;
 • vede evidenci členů Spolku;
 • rozhoduje o přijetí za člena Spolku;
 • rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka školy;
 • rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov Spolku;
 • informuje o svých rozhodnutích členy Spolku prostřednictvím webových stránek.
 • Schůzi Výkonného výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně. Na schůze Výkonného výboru mohou být podle potřeby zváni hosté.
 • Výkonný výbor je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 • Předseda spolku
 1. Předseda spolku je nejvyšším výkonným představitelem Spolku a navenek za Spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru.
 2. Předseda spolku rozhoduje o běžných záležitostech Spolku.
 3. Předseda spolku je volen členskou schůzí ze zvolených členů Výkonného výboru.
 4. Předseda spolku je před členskou schůzí odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonného výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku.
 5. Předseda spolku připravuje podklady pro jednání Výkonného výboru.
 6. Předseda spolku vede členskou schůzi, ověřuje její usnášeníschopnost a pořizuje zápis z jejího jednání.
 7. Předseda spolku může delegovat některé své kompetence na další členy Výkonného výboru, případně na další členy Spolku.
 8. Předsedu spolku zastupuje s jeho souhlasem volený místopředseda.
 • Kontrolní komise
 • Kontrolní komise má nejméně dva členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí na dobu jednoho kalendářního roku. Opětovné zvolení je možné. Členem kontrolní komise nemůže být člen výkonného výboru.
 • Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření Spolku. Vždy ke konci svého funkčního období provede o výsledku hospodaření zápis a předloží jej na následné členské schůzi členům Spolku k projednání. Při případných zjištěných nedostatcích je kontrolní komise povinna oznámit tyto skutečnosti předsedovi spolku, členské schůzi a vedení ZŠ Bystřice.
 1. Zásady hospodaření
 1. Spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí pro příslušný rok. Jinými zdroji příjmů Spolku mohou být výnosy z akcí pořádaných Spolkem, dary, státní příspěvky, granty a výnosy z dalších aktivit.
 2. Dispoziční právo k účtům Spolku mají členové Výkonného výboru. Vždy je zapotřebí podpisu dvou členů.
 3. Evidenci hospodaření vede pokladník spolku v pokladní knize a při jednání členské schůze předkládá ke kontrole členům spolku.
 4. Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracují členové Výkonného výboru. S tímto ročním zúčtováním seznámí členy Spolku, kteří toto zúčtování odsouhlasí. V případě, že bude nutné provést vypořádání s finančním úřadem, členové Výkonného výboru toto vypořádání zajistí.
 • Zánik spolku
 1. Spolek zaniká:
 2. zrušením spolku s likvidací;
 3. fúzí spolků;
 4. rozdělením spolku.
 5. O zániku Spolku rozhoduje členská schůze a Výkonný výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je Spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky Spolku.
 6. Zánik Spolku ohlásí Předseda spolku řediteli školy.
 7. Zaniká-li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ Bystřice, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.
 • Závěrečná ustanovení
 1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
 2. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje členská schůze Spolku písemným zápisem.
 3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 21.6.2016
 4. Znění těchto stanov je účinné od 1. září 2016.